S E O P T I M I Z E R

Laden

Seoptimizer.nl Overeenkomst 

De Partijen 

I. Seoptimizer.nl, een handelsnaam opererende onder IQ Leads B.V. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Lemelerberg 25 (2402 ZN) Alphen aan den Rijn, Nederland. 

Hierna te noemen “de leverancier” of “leverancier”. 

en 

II. De Klant hierna tevens te noemen “Klant” of “de klant” 

Tezamen aangeduid als “Partijen”

In aanmerking nemende dat 

A. De leverancier gespecialiseerd is in het beschrijven en verbeteren van online marketing methodes waaronder SEO en gebruikmaakt van verschillende methoden en metingen om suggesties te doen op bestaande processen;

B. De leverancier in dat kader een Dienst levert via internet bij wijze van Software-as-a-Service, waarin Klant geïnteresseerd is; 

C. Partijen de gebruiksvoorwaarden voor deze Dienst wensen vast te leggen in deze Overeenkomst. 

Zijn hierbij het volgende overeengekomen:

1. Definities 

1.1 Tenzij in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt bepaald, hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Account 

een account op het Platform van Seoptimizer (de leverancier) waarmee Klant toegang krijgt tot en gebruik kan maken van de Dienst.

Beheerder 

de persoon die namens de Klant personeel (inclusief ingehuurd personeel) aanwijst dat gebruik mag maken van de Dienst en dit desgewenst vervangt met inachtneming van het door partijen overeengekomen aantal licenties.

Dienst 

de dienst die de leverancier op grond van deze Overeenkomst via internet als Software as-a-Service aan de klant levert, welke in de door de Klant voor akkoord getekende offerte die tevens als opdrachtbevestiging wordt beschouwd, nader wordt omschreven. 

Duur 

de duur van deze Overeenkomst overeenkomstig artikel 10.

Klantgegevens 

alle gegevens, bedrijfsprocessen en andere informatie, inclusief eventuele Persoonsgegevens van de Klant die bij het gebruik van de Dienst door de Klant worden ingevoerd, geüpload naar of opgeslagen op het Platform, met uitzondering van de log in gegevens en de in de portal geregistreerde contactgegevens van de klant.

Manier van werken van de leverancier

de door de leverancier ontwikkelde platform is een self-service platform waarbij de klant eindverantwoordelijk is voor de toepassingen welke in volledige controle van de klant bevinden. De klant heeft de mogelijkheid om tegen vergoeding een training op de vragen indien gewenst. Dit zal niet voorgesteld worden door leverancier indien niet anders kan.

Klant 

in de portal van Seoptimizer (de leverancier) door de Beheerder geregistreerde persoon die een op naam gestelde licentie heeft voor het gebruik van de Dienst.

Overeenkomst
deze Software-as-a-Service Overeenkomst of Seoptimizer.nl Overeenkomst.

Persoonsgegevens van de klant 

Persoonsgegevens in de zin artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die door de leverancier wordt verwerkt in opdracht van en overeenkomstig de instructies van de Klant met uitzondering de log in gegevens en de in de portal van de leverancier. De leverancier zal zijn best doen om aan de AVG voorwaarden te voldoen.

Platform 

Platform inclusief portal en software dat door de leverancier gebruikt en beheerd wordt voor het leveren van de Dienst.

Update 

een hotfix, patch of kleine versie-update van Platform software.

Upgrade 

verbetering dan wel uitbreiding van reeds overeengekomen functionaliteiten van de Platform software (nieuwe functionele toepassingen zijn hiervan uitgezonderd).

Werkdag 

werkdagen met uitzondering van nationale en erkende feestdagen in Nederland (waarvan de werktijden van maandag tot en met vrijdag tussen kantooruren van 09:00 en 16:00 is).

2. Dienst

2.1 Seoptimizer (de leverancier) activeert een Account en verstrekt de Klant de aanmeldingsgegevens voor dat Account.

2.2 De leverancier verleent de klant pas toegang tot de portal wanneer een opdrachtbevestiging is overeengekomen door beide partijen. Dit kan in de vorm van een gedane betaling van de klant zijn of door het registreren van een account voor een tijdsgelimiteerde toegang.

2.3 Met betrekking tot het gebruiksrecht ingevolge artikel 2.2 geldt dat alleen klanten gebruik mogen maken van de Dienst. 

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de volgende verbodsbepalingen voor het niet-exclusieve gebruiksrecht zoals bedoeld in artikel 2.2:

(a) de Klant mag geen sub-licentie verstrekken met betrekking tot zijn recht om gebruik te maken van de Dienst;

(b) de Klant mag aan niet-geautoriseerde personen geen toegang verschaffen tot de Dienst;

(c) de Klant mag geen onderdelen van de Dienst openbaar maken of verveelvoudigen tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de leverancier.

2.5 De Klant doet alle redelijke inspanningen, met inbegrip van het nemen van redelijke beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de toegangsgegevens voor het Account, om te voorkomen dat niet-geautoriseerde personen toegang kunnen krijgen tot de Dienst

2.6 De leverancier kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van de Dienst in een Acceptable Use Policy (Richtlijn voor aanvaardbaar gebruik). De Klant zorgt ervoor dat alle personen die met toestemming van de Klant of door middel van een Account gebruik maken van de Dienst zich aan deze Policy houden. 

2.7 De Klant mag de Dienst niet gebruiken op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan het Platform of die leidt tot vermindering van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Dienst.

2.8 De Klant mag de Dienst niet gebruiken: 

(a) op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is; en/of

(b) in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.

2.9 De Klant heeft geen recht op toegang tot de softwarecode (met inbegrip van de objectcode, de tussencode en de broncode) van het Platform, niet tijdens de duur van deze Overeenkomst en niet daarna.

3. Vergoeding

3.1 Klant zal aan de leverancier voor de Dienst de afgesproken vergoeding betalen. 

3.2 De op basis van deze Overeenkomst verschuldigde vergoeding zal worden voldaan binnen de afgesproken periode. De frequentie kan, afhankelijk van de overeenkomst, jaarlijks of maandelijks zijn.

4. Helpdesk 

4.1 De leverancier stelt een helpdesk beschikbaar aan de Klant voor ondersteuning.

4.2 Voor contact met de helpdesk kan Klant de website www.seoptimizer.nl raadplegen.

5. Onderhoud

5.1 Indien de leverancier Updates of Upgrades uitbrengt, zal zij dit van te voren bij klant aankondigen wanneer de kans aanwezig is dat dit van invloed is op de beschikbaarheid van de Dienst. De leverancier is op geen enkele wijze verplicht om Upgrades uit te brengen terzake van nieuwe, dat wil zeggen functionaliteiten die niet overeengekomen zijn. 

6. Klantgegevens

6.1 De leverancier heeft het recht om Klantgegevens te kopiëren, te reproduceren, op te slaan, te verspreiden, te publiceren, te exporteren, aan te passen, te bewerken en te vertalen en dit recht in sub-licentie te geven aan eventuele hostingpartijen met inachtneming van het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de nakoming van de verplichtingen en de uitoefening van de rechten op grond van deze Overeenkomst. Uiteraard in acht nemend van de AVG.

6.2 De Klant garandeert de leverancier dat met de Klantgegevens: 

(a) geen wettelijke bepalingen, regels of voorschriften worden overtreden; 

(b) geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere wettelijke rechten van wie dan ook.

7. Back-ups

7.1 De leverancier maakt tenminste één keer per dag een back-up van de Klantgegevens en zal elke back-up op een veilige manier opslaan en maximaal 14 dagen bewaren, maar is hiertoe niet verplicht.

7.2 De leverancier is niet aansprakelijk jegens de Klant met betrekking tot verlies of beschadiging van gegevens die door de Klant worden verzonden of opgeslagen op zijn lokale server of die door de Klant worden geüpload naar zijn lokale server.

8. Bescherming Persoonsgegevens van de Klant 

8.1 Voor zover Klant gebruik maakt van het ‘Smoelenboek’ of de Dienst gebruikt voor het opslaan, muteren of anderszins verwerken van Persoonsgegevens van de Klant, is de leverancier verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De leverancier zal de Persoonsgegevens van de Klant

(a) alleen verwerken overeenkomstig de instructies van de Klant; 

(b) door middel van het treffen van passende maatregelen technisch en organisatorisch beschermen tegen onwettige en niet-toegestane verwerking en tegen verlies of beschadiging; en

(c) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant niet doorgeven aan landen buiten de EER. 

9. Beveiliging 

9.1 De leverancier doet alle redelijke inspanningen om de Platform te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden, ransomware, spyware, adware en andere schadelijke softwareprogramma’s.

10 Duur

10.1. Deze Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening of betaling en heeft de door beide partijen afgesproken duur. 

10.2 De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar of maand, tenzij deze door (een van de) Partijen schriftelijk een kalendermaand voor het einde van de overeengekomen Duur schriftelijk wordt opgezegd.

11. Gevolgen van beëindiging

11.1 Na afloop van deze Overeenkomst zijn de bepalingen van deze Overeenkomst niet meer van kracht, met uitzondering van de volgende bepalingen van deze Overeenkomst, die naar hun aard langer van kracht blijven, zoals maar niet uitsluitend de bepaling over aansprakelijkheid.

11.2 De beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de verkregen rechten van de Partijen.

12. Uitbesteding aan derden 

12.1 De leverancier mag de nakoming van haar verplichtingen op basis van deze Overeenkomst uitbesteden aan derden. 

12.2 De leverancier blijft jegens de Klant verantwoordelijk voor de nakoming van de ingevolge artikel 13.1 uitbestede verplichtingen. 

12.3 Onverminderd de andere bepalingen van deze Overeenkomst erkent en aanvaardt de Klant dat de leverancier de opslag van klantgegevens en het verlenen van diensten met betrekking tot de ondersteuning en het onderhoud van onderdelen van het Platform kan uitbesteden aan derden.

13. Garanties en aansprakelijkheid 

13.1 De Klant aanvaardt dat complexe software nooit volledig vrij is van gebreken, fouten en bugs; de leverancier garandeert niet dat de Dienst te allen tijde vrij zal zijn van gebreken, fouten, bugs of storingen.

13.2 De Klant aanvaardt dat complexe software nooit volledig vrij is van beveiligingsproblemen; verklaart de leverancier dan ook evenmin dat de Dienst te allen tijde volkomen beveiligd zal zijn.

13.3 De Klant aanvaardt dat het Platform alleen is bedoeld om compatibel te zijn met de beschikbare tools en systemen die op de website van de leverancier worden beschreven; en de leverancier garandeert of verklaart niet dat het Platform compatibel zal zijn met andere software of systemen.

13.4 De totale aansprakelijkheid van de leverancier als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar contractuele verplichtingen of op welke juridische grond dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade, zulks tot de voor de Dienst overeengekomen vergoeding (exclusief btw en eventuele andere heffingen) voor één jaar. De totale aansprakelijkheid van de leverancier voor directe schade, op welke juridische grond dan ook, zal echter nooit meer bedragen dan € 200 (tweehonderd euro).

13.5 De leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering, schade als gevolg van claims van de afnemers van de Klant, schade als gevolg van het gebruik van onderdelen, materialen of software van derden door de leverancier op verzoek van de Klant of schade als gevolg van het sluiten van overeenkomsten met leveranciers door de leverancier op verzoek van de Klant. Evenmin is de leverancier aansprakelijk voor beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

13.6 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de leverancier zoals omschreven in artikel 13.4 en 13.5 gelden onverminderd de andere uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de leverancier die in deze Overeenkomst worden beschreven.

13.7 De uitsluitingen en beperkingen die worden genoemd in artikel 13.4 tot en met artikel 13.6 zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van de leverancier.

14. Algemeen 

14.1. Deze Overeenkomst komt tot stand op de datum van ondertekening van de offerte door de Klant/opdrachtbevestiging in vorm van een gedane betaling of een andere genoemde datum.

14.2 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de Partijen worden voorgelegd aan de rechtbank Zuid-Holland.